跳到主要內容區
 

NCKU is the top 1 university in Southern Taiwan. Learn more about NCKU from QS TOP UNIVERSITIES 

2023 Fall Admission accepts application from January 16 to March 30, 2023! Click here for application guide. 

[English]

Various scholarships and assistantships are available for international students!

You are welcome to apply for the Department of Taiwanese Literature! Graduate program (MA & PhD) for international students of the Department of Taiwanese Literature is divided into two divisions:

A) Division for Taiwanese Literature Studies. Courses are offered mainly in Chinese or Taiwanese. Students who want to do research on Taiwanese  literature or language are recommended to apply for this division.

B) Division for Taiwan and Southeast Asian Studies. This is a new division started in Fall 2019. The courses offered to the students in this division are mainly in English or bilingual (English plus Taiwanese or Chinese). Moreover, students may take all courses which are taught in English and offered by other departments in the College of Liberal Arts. Those prospective students who want to do research on Southeast Asia or a comparative study of Taiwan and Southeast Asia are encouraged to apply for this division.

Please refer to the following link for detailed information on admissions!

[Vietnamese]

Nghiên cứu về Việt Nam và Đông Nam Á @ Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Loan!

Khoa Văn học Đài Loan có rất nhiều loại học bổng và cơ hội làm trợ giảng hoặc trợ lý nghiên cứu dành cho sinh viên quốc tế!

Khóa đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ dành cho sinh viên quốc tế đang tuyển sinh hai ngành dưới đây:

A. Ngành Văn học Đài Loan. Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Hoa và tiếng Đài. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu là nghiên cứu Đài Loan.

B. Ngành Nghiên cứu Đài Loan và Đông Nam Á. Ngôn ngữ giảng dạy: hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc song ngữ. Ngoài ra, sinh viên có thể chọn bất cứ môn học nào được dạy bằng tiếng Anh của Viện Văn học. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu là nghiên cứu, so sánh Đài Loan và các nước ở khu vực Đông Nam Á.

Phương thức tuyển sinh sinh viên đại học vẫn giữ nguyên, ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Hoa và tiếng Đài.

Hãy truy cập vào đường link dưới đây để tìm hiểu thêm về thông tin đăng ký nhập học.

[Indonesian]

Ditawarkan berbagai macam beasiswa pendidikan dan asistensi untuk mahasiswa internasional!

Silahkan melamar di Jurusan Sastra Taiwan!

Program Pascasarjana (S2 dan S3) untuk mahasiswa internasional di Jurusan Sastra Taiwan dibagi menjadi dua:

A) Bidang Studi Sastra Taiwan

B) Bidang Studi Taiwan dan Asia Tenggara

Ini bidang studi baru yang sudah dimulai pada Musim Gugur 2019.

Mata kuliah yang ditawarkan untuk mahasiswa pada bidang ini lebih banyak menggunakan bahasa Inggris atau dwibahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Taiwan atau Bahasa Mandarin)

Selain itu, mahasiswa juga diperbolehkan mengambil semua mata kuliah yang disampaikan dalam bahasa Inggris yang ditawarkan oleh semua jurusan dalam College of Liberal Arts.

Mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang Asia Tenggara atau studi perbandingan mengenai Taiwan dan Asia Tenggara dianjurkan untuk melamar di bidang ini.

Silahkan melihat tautan berikut ini untuk informasi lebih jelas!

[Korean]

대만문학과에서는 유학생들을 위한 다양한 장학금을 제공합니다.

대만문학과에 지원하시는 여러분들을 진심으로 환영합니다.

대만문학과 유학생을 위한 대학원 학위(박사) 과정은 아래의 가지 과정이 있습니다.

A) 대만 문학 과정

학위 과정은 대부분 중국어와 대만어로 강의가 개설됩니다. 이에 대만 문학 혹은 대만어 연구에 관심이 있는 경우, 과정에 지원할 것을 추천합니다.

B) 대만-동남아 관계 연구 과정

과정은 2019 가을 학기에 신설된 과정입니다. 과정은 영어로 진행하는 강의와 중국어영어 혹은 대만어영어를 혼용하는 강의가 개설됩니다. 또한 학점 이수 기간 동안 모든 강의를 영어 강의로 수강할 있으며, 문학원 학과에서 개설하는 강의를 제한없이 수강하고 학점 인정을 받을 있습니다. (A과정의 경우, 영어 강의 및 학과 개설 강의의 학점 인정에 제한이 있습니다) 따라서 동남아시아에 대한 연구 혹은 대만-동남아시아 관계 비교 연구를 희망하는 경우 과정에 지원하실 것을 권장합니다.

입학에 대한 자세한 내용은 아래의 링크를 참조하시기 바랍니다.

[Japanese]

台湾文学科には外国人留学生向けに様々な奨学金制度やアシスタントアルバイトの機会があります。

台湾文学科の修士・博士課程(MAPhD)では外国人留学生に以下二種のコースを募集しています。

A)台湾文学コース

中国語、台湾語を主要言語とし授業を行います。研究テーマも台湾の文学や言語に関するテーマ設定が必要になります。

B)台湾・東南アジア研究コース

本コースは2019年秋学期に新しく開設されました。本コースでは全て英語もしくは二言語(英語と台湾語あるいは中国語)併用の授業になります。また、本コース生は文学部で開講されている全ての英語での授業を履修することができます。研究テーマは東南アジア研究、台湾・東南アジア比較研究に関するテーマ設定が必要になります。

入学案内に関する詳細は下記リンクを参照してください。

[Thai]

สาขาอักษรศาสตร์ไต้หวันได้สนับสนุนทุนการศึกษาและตำแหน่งผู้ช่วยสอนให้แก่นักศึกษาต่างประเทศได้เรียนและทำงานควบคู่กัน  ซึ่งแบ่งการรับสมัครนักศึกษาต่างประเทศ สาขาอักษรศาสตร์ไต้หวัน  ระดับปริญญาโท ไว้เป็น  2 ประเภท ดังนี้

 

  1. กลุ่มอักษรศาสตร์ภาษาไต้หวัน  กลุ่มนี้จะใช้ภาษาจีนกลางและภาษาไต้หวันในการสอน  ซึ่งหัวข้อหลักในการศึกษาจะเกี่ยวกับอักษรศาสตร์ไต้หวันหรือภาษาไต้หวันเป็นต้น

 

  1. กลุ่มภาษาไต้หวันและภาษาแถบเอเชียอาคเนย์  จะดำเนินการสอนด้วยสองภาษาคือจีนกลางและอังกฤษหรือภาษาอังกฤษอย่างเดียว  อีกทั้งยังสามารถให้นักศึกษาเลือกวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในคณะอักษรศาสตร์ได้  ซึ่งหัวข้อหลักในการศึกษาจะเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย์หรือระหว่างไต้หวันและเอเชียอาคเนย์  เป็นต้น

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรียังคงใช้วิธีการเดิม  ซึ่งสอนและเรียนโดยใช้ภาษาจีนกลางและภาษาไต้หวัน  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและระเบียบการรับสมัคร กรุณาเข้าชมจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้

[Turkish]

Uluslararası öğrenciler için çeşitli burs ve asistanlık olanakları mevcut!

Tayvan Edebiyatı bölümüne başvurabilirsiniz. Tayvan Edebiyatı bölümünün uluslararası öğrencileri için Lisansüstü programı (Yüksek lisans ve Doktora) iki bölüme ayrılmaktadır:

A) Tayvan Edebiyatı Çalışmaları Kısmı

Dersler çoğunlukla Çince ve Tayvanca öğretilmektedir. Tayvan edebiyatı veya dili üzerine araştırma yapmak isteyen öğrencilerin bu kısma başvurması tavsiye edilir.

B) Tayvan ve Güneydoğu Asya Çalışmaları Kısmı

Bu kısım 2019 güz döneminde açılmıştır. Bu kısımdaki dersler çoğunlukla İngilizce yada çift dilli öğretilmektedir (İngilizce ek olarak Tayvanca ya da Çince). Ayrıca, öğrenciler İngilizce öğretilen bütün dersleri ve Sosyal Bilimler Fakültesindeki diğer bölümlerin derslerini de alabilirler. Güneydoğu Asya üzerine araştırma veya Tayvan ve Güneydoğu Asya arasında karşılaştırmalı çalışma yapmak isteyen öğrencilerin bu kısma başvurması tavsiye edilir.

Kabul koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız.

[Chinese]

台灣文學系提供各式獎學金及助理、工讀機會給國際學生! 台灣文學系碩博班針對外籍生分為以下二種組別招生:

A) 台灣文學組。以中文或台語為主要的授課語言。研究主題以台灣文學或語言為主。

B) 台灣及東南亞研究組。該組以全英文或雙語授課,並開放學生可選文學院所有英文授課之課程。研究主題以東南亞研究或台灣與東南亞比較研究為主。

大學部則仍維持原有招生方式,以中文或台語為主要授課語言。 請連結到以下網址參閱詳細入學申請資訊!

[Taiwanese]

Tâi-bûn-hē thê-kiong kok-chióng chióng-ha̍k-kim hām chō͘-lí ê ki-hōe hō͘ kok-chè ha̍k-seng. Tâi-bûn-hē chiam-tùi gōa-kok ha̍k-seng hun-chò 2 cho͘ chio-seng:

A) Tâi-oân bûn-ha̍k cho͘. Í Tâi-gí ia̍h-sī Hôa-gí siōng-khò. Gián-kiú chú-tê í Tâi-oân bûn-ha̍k ia̍h-sī gí-giân ûi chú.

B) Tâi-oân hām Tang-lâm-a gián-kiú cho͘. Í Eng-gí ia̍h-sī siang-gí siōng-khò. Ha̍k-seng ē-sái soán bûn-ha̍k-īⁿ kî-thaⁿ ha̍k-hē ê choân-pō͘ Eng-bûn siōng-khò ê choan-gia̍p khò-têng. Gián-kiú chú-tê í Tang-lâm-a gián-kiú ia̍h-sī Tâi-oân hāmTang-lâm-a pí-kàu gián-kiú ûi chú.

Tāi-ha̍k-pō͘ bo̍k-chiân bô hun cho͘, í Hôa-gí ia̍h-sī Tâi-gí ûi chú-iàu siōng-khò gí-giân. Siông-sè chhiáⁿ chham-oa̍t ē-bīn ê ji̍p-ha̍k sin-chhéng chu-sìn.

 

DOWNLOAD THE APPLICANTS' GUIDE TO ADMISSIONS HERE!